Contractul reprezinta conventia scrisa intre client si S.C. TULCEA GAZ S.A. in baza caruia se face furnizarea gazelor naturale. Aceasta garanteaza respectarea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti.

Contractele cadru de furnizare a gazelor naturale pentru persoane fizice (consumatori casnici) si persoane juridice (consumatori noncasnici) sunt reglementate prin Ordinul 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale.

Incadrarea consumatorului intr-o anumita transa de consum se face pentru o perioada determinata de un an, in intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, in functie de modul de conectare a respectivului loc de consum si de istoricul de consum inregistrat pentru respectivul loc in anul calendaristic precedent, fiecarei categorii corespunzandu-i un pret reglementat al gazului natural.

In cazul in care consumul inregistrat depaseste pragul superioar al categoriei in care consumatorul este incadrat, modificarea incadrarii se face incepand cu luna urmatoare momentului in care s-a inregistrat depasirea.

In cazul in care consumul inregistrat este mai mic decat pragul inferior al categoriei, modificarea incadrarii se face incepand cu 1 ianuarie.

Factura se plateste in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

(1) Neachitarea de catre consumatorul casnic, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, atrage :
a) perceperea de majorari de intarziere, daca obligatia de plata nu a fost indeplinita in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei; nivelul majorarii de intarziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii; nivelul majorarii de intarziere este egal cu nivelul dobanzii de intarziere datorat pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, stabilit in conditiile precizate de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; totalul majorarilor de intarziere nu poate depasi nivelul debitului;
b) intreruperea furnizarii gazelor naturale, incepand cu a 46 -a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;
c) rezilierea contractului de drept, incepand cu a 181 -a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul in care consumatorul nu achita integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale si a majorarilor de intarziere.

(2) Neachitarea de catre consumatorul noncasnic a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizre a gazelor naturale prestate, atrage:
a) perceperea de majorari de intarziere; nivelul majorarii de intarziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv ziua platii; nivelul majorarii de intarziere este egal cu nivelul dobanzii de intarziere datorat pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, stabilit in conditiile precizate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; totalul majo rarilor de intarziere nu poate depasi nivelul debitului;
b) limitarea furnizarii gazelor naturale, atunci cand este posibil din punct de vedere tehnic, sau intreruperea furnizarii, incepand cu a 31 -a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;
c) intreruperea furnizarii gazelor naturale, incepand cu a 36 -a zi calendaristica de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, in cazul in care s -a procedat la limitarea furnizarii conform prevede rilor lit. b);
d) rezilierea contractului de drept, incepand cu a 61 -a zi calendaristica de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul in care consumatorul nu achita integral contravaloarea serviciului de furnizare a g azelor naturale si a majorarilor de intarziere.

Documente necesare (client nou sau schimbare titular)

Persoane Fizice

  • copie a BI/ CI
  • copie a actului de detinere a spatiului ( acordul proprietarului dupa caz);

Persoane Juridice

  • copie Certificat de inmatriculare;
  • copie a actului de detinere a spatiului ( acordul proprietarului dupa caz);